Baden-Wurttemberg Cooperative State University (Duale Hochschule Baden-Württemberg / DHBW) aloitti toimintansa vuonna 2009 seuraten edeltäjänsä Berufsakademien jalanjälkiä. Koulutuksessa korostuu teoreettisten opintojen ja käytännön harjoittelun tiivis vuorottelu, jolloin oppimisessa saavutetaan teorian ja käytännön yhdistyminen. DHBW on yksi suurimmista korkeakouluista Baden-Wurttembergin osavaltiossa: valmistuneita opiskelijoita on yli 150 000 ja yhteistyökumppanien lukumäärä on yli 9000. DHBW toimii kolmella kampuksella ja yhdeksässä koulurakennuksessa Baden-Wurttembergin alueella. Tällä hetkellä 40 00 opiskelijaa suorittaa opintojaan liiketalouden, tekniikan ja sosiaalityön koulutusohjelmissa, jotka ovat sekä kansallisesti ja kansainvälisesti arvostettuja. DHBW Stuttgart on DHBW:n suurin yksikkö 9000 opiskelijallaan ja yksi isoimmista korkeakouluista Baden- Wurttenbergin alueella.

Website: www.dhbw.de

NUIGalway on tutkimustoimintaan painottunut korkeakoulu Irlannissa ja kuuluu yliopistojen 1% parhaimmistoon maailmanlaajuisesti (QS World University Rankings 2019). Vuonna 2018 yliopisto sai tuloina yli 240 miljoonaa euroa, josta 61 miljoonaa euroa koostui ulkoisesta tutkimusrahoituksesta. NUIGalway on osallisena yli 150 Horizon 2020- hankkeessa ja on saanut yli 75 miljoonaan euroa rahoitusta Horizon-ohjelmasta. Tällä hetkellä yliopisto koordinoi yhdeksää tutkimushanketta (Pathsense, Tendon Therapy Train, Train-Ers; BrainMatTrain, BioImplant, DELIVER, DARE, PMSMatTrain, SOLAR2CHEM), tarjoaa 20 vierailevan tutkijan paikkaa ja on mukana useissa eri projekteissa. NUIGalwayssa panostetaan tutkijoiden työoloihin ja yliopisto saikin vuonna 2019 EU:n kunniamaininnan “HR Excellence in Research” tästä työstään. Lisäksi yliopisto sai vuonna 2018 the Athena SWAN- palkinnon edistäessään naisten urakehityksen tasa-arvoa, ja on ollut edistämässä ja luomassa strategioita, joiden tavoitteena on tukea tasa-arvoisempaa ja saavutettavampaa yliopistoa kaikille.

Website: www.nuigalway.ie

ISRAA on julkinen palveluntuottaja Italiassa, Trevisiossa, joka tarjoaa hoivapalveluita ikääntyneille, dementiaa sairastaville henkilöille. Tutkimustoiminta kohdistuu ikäystävällisiin ympäristöihin, apuvälineisiin ja teknologioihin sekä taideterapian merkitykseen hoidossa. Käytännön hoitotyössä korostuu asiakkaan itsenäisyyden tukeminen, asiakaskeskeinen työote ja asiakkaan kokonaistilanteen huomioiminen, eikä niinkään iän tuomiin menetyksiin keskittyminen. ISRAA toteuttaa myös erilaisia projekteja liittyen mm. elämän hallinnan tukemiseen (FABER; BMSC) ja tekee yhteistyötä sekä terveyden ja sosiaalialan julkisten toimijoiden, että yritysten kanssa

FRODIZO on yksityinen, voittoa tavoittelematon yhdistys, joka tarjoaa sosiaali- ja terveysalan hoivapalveluita vanhuksille ja vammaisille henkilöille. Hoidon tavoitteena on maksimoida asiakkaiden autonominen toiminta ja hyvinvointi. FRODIZO on osallisena useissa koulutus- ja tutkimushankkeissa, jotka kohdentuvat tukemaan vanhusten ja vammaisten aktiivista ja itsenäistä elämää, hyvää ikääntymistä ja sosiaalista osallisuutta. FRODIZO pitää yllä päivätoimintakeskusta dementiaa sairastaville ja heidän omaisilleen Patraksessa, Kreikassa. Keskuksessa tarjotaan mm. terveyden- ja sosiaalihuollon palveluita, tuetaan asiakkaiden sosiaalista osallisuutta eri keinoin sekä tarjotaan koulutusta sekä asiakkaille että työntekijöille tavoitteena elämänlaadun parantaminen. Henkilökunta koostuu eri alojen ammattilaisista ja työtä tehdään moniammatillisesti. Lisäksi toiminnassa on mukana yli 50 vapaaehtoista, jotka osallistuvat aktiivisesti eri toimintoihin. Lisäksi FRODOZOlla on laaja yhteistyöverkosto sekä paikallisella että kansallisella tasolla sosiaali- ja terveyden huollon toimijoiden kanssa.

Website: www.frodizo.gr  

Wohlfahrtswerk für Baden-Württemberg on yksi suurimmista vanhuspalveluiden tuottajista Baden-Wurttembergissä, tarjoten palveluita noin 2000 ikäihmiselle 1500 työntekijän voimin. Wohlfahrtswerk tarjoaa erilaisia asumisvaihtoehtoja, mm. asumispalveluyksiköt, yhteisöasuminen tai asuminen omassa kodissa tuetusti. Wohlfahrtswerkin tavoitteena on tukea ja ottaa käyttöön uusia innovaatioita sosiaalialalla ja vastata ikäihmisten muuttuviin tarpeisiin. Aktiivinen hanketoiminta liittyy ikäihmisten elämänpiirin- ja tapojen tutkimiseen sekä kansallisella että Eurooppalaisella kentällä.

Website: www.wohlfahrtswerk.de

CHALLEDU – inkluusio/ pelit / koulutus on voittoa tavoittelematon organisaatio, joka on edelläkävijä oppimisen ja inkluusion alueella. CHALLENDU on yksi johtavista asiantuntijoista koulutuksen pelillistämisen tutkimus- ja kehittämistoiminnassa. CHALLEDU suunnittelee ja toteuttaa pelejä, koulutuskokonaisuuksia, alustoja ja sovelluksia, jotka pohjautuvat monitieteiseen ja moniammatilliseen toimintatapaan. Toiminta kohdistuu sosiaalisen inkluusion sekä koulutuksen ja innovaatioiden alueille. Projektit SOSIAALISEEN INKLUUSIOON liittyen kohdentuvat mm. syrjäytymisvaarassa oleviin ryhmiin, kuten vammaiset henkilöt, terveysongelmien kanssa kamppailevat (dementia). Tavoitteena on mm. vahvistaa sosiaalista inkluusiota, vähentää työttömyyttä ja tukea pystyvyyden tunnetta. Painopisteenä on luoda ympäristöjä, joissa ihmiset taidoistaan ja taustoistaan huolimatta voivat olla vuorovaikutuksessa keskenään. Tämä toteutuu koulutuksen, työpajojen ja pellistämisen työkalujen kautta. KOULUTUS on positiivinen alullepanija sosiaalisessa ja ympäristöihin liittyvässä, innovatiivisessa muutoksessa. Tähän liittyvät projektit kohdentuvat mm. yrittäjyyden tukemiseen, kestävään kehitykseen ja aktiivisen kansalaisuuden tukemiseen. Kohderyhmän muodostavat nuoret, aikuiset, opiskelijat, kouluttajat, ammattilaiset ja instituutiot. Menetelminä käytetään esim. koulutusta, pelillistämisen keinoja ja roolittamisen menetelmiä.

Website: challedu.com

Turun ammattikorkeakoulu on innovatiivinen ja monitieteinen korkeakoulu, joka tuottaa kansainvälistä osaamista ja hyvinvointia alueelleen. Turun ammattikorkeakoulu on yksi maamme johtavista ammattikorkeakouluista ja tarjoaa opiskelupaikan noin 8,800 opiskelijalle perus- ja master-tason opinnoissa ja työllistää noin 700 koulutuksen –ja tutkimuksen ammattilaista. Monipuolinen koulutusohjelmien tarjonta mahdollistaa koulutusalojen välisen opiskelun. Turku AMK:ssa on kehitetty #Innopeda- menetelmä, joka mahdollistaa opiskelun monipuolisesti sekä hankkeissa ja työelämässä siten, että opiskelijoiden innovatiivinen ajattelu, luovuus ja monialaiset taidot kehittyvät tukemaan heidän toimimistaan menestyksekkäästi työelämässä. Innopedan avulla yhdistyy opetus, tutkimus- ja kehittämistoiminta sekä yhteistyö työelämän ja kansainvälisten verkostojen kanssa. Soveltavan tutkimuksen alueella Turun AMK on maan parhaimmistoa, toimien vuosittain yli 200 hankkeessa joko päävastuullisena hankekoordinoijana tai hankepartnerina.

Website:  www.utu.fi/en