ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟ 1

Βασική μελέτη των κρίσιμων παραμέτρων που διαμορφώνουν το συνολικό πλαίσιο και φέρνουν στην επιφάνεια το φαινόμενο της πρόκλησης συμπεριφοράς των ηλικιωμένων έναντι των φροντιστών στο σπίτι και στην κοινοτική φροντίδα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟ 2

Η ανάπτυξη περιεχομένου εκπαίδευσης PRAGRESS θα βασίζεται στα αποτελέσματα του IO1 και στοχεύει στην παροχή περιεκτικού και καλά δομημένου εκπαιδευτικού υλικού για να ελαχιστοποιηθεί ο αντίκτυπος της απαιτητικής συμπεριφοράς στην περίθαλψη ηλικιωμένων και στη μακροχρόνια φροντίδα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟ 3

Η πλατφόρμα e-learning PRAGRESS θα είναι ένα ανοιχτό περιβάλλον εκπαιδευτικών πόρων υπό τη μορφή ενός μαζικού ανοιχτού μαθήματος (MOOC), που θα προσφέρει ενότητες ηλεκτρονικής μάθησης που έχουν σχεδιαστεί για χρήση από όλους τους τυπικούς και άτυπους φροντιστές, τους παρόχους δια βίου μάθησης, τους ενδιαφερόμενους φορείς, τις οργανώσεις και τις κοινότητες ηλικιωμένων

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟ 4

Οι πιλότοι PRAGRESS θα σχεδιαστούν και θα εφαρμοστούν σύμφωνα με τις ενότητες εκπαίδευσης και κατάρτισης που θα έχουν αναπτυχθεί και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επικύρωση, την απόκτηση δεξιοτήτων και την κατάρτιση ειδικών δεξιοτήτων.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟ 5

Αφορά στην βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων του έργου με ιδιαίτερη έμφαση σε ένα σύστημα αναγνώρισης ψηφιακών εμβλημάτων για όσους συμμετέχουν στην εκπαίδευση κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος του έργου.