ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ

Το έργο PRAGRESS απευθύνεται σε επαγγελματίες που παρέχουν υπηρεσίες φροντίδας, όπως νοσοκόμες, κοινωνικοί λειτουργοί, βοηθοί νοσηλευτές και άλλοι επαγγελματίες που εμπλέκονται στην πρόληψη και τη διαχείριση της προκλητικής και επιθετικής συμπεριφοράς εκ μέρους των ληπτών φροντίδας τόσο στο σπίτι όσο και στην κοινότητα. Η επιθετική συμπεριφορά είναι ένα πολυπαραμετρικό φαινόμενο το οποίο απαιτεί ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο με επίκεντρο:

 • Την ευαισθητοποίηση σχετικά με την επιθετική και βίαιη συμπεριφορά
 • Την γνώση των αιτιών με σκοπό την πρόληψη της επιθετικής ή βίαιης συμπεριφοράς
 • Τις μεθόδους διαχείρισης και αποκλιμάκωσης της επιθετικής συμπεριφοράς

Η κοινοπραξία PRAGRESS περιλαμβάνει 7 συμμετέχοντα ιδρύματα. Ως ακαδημαϊκά ιδρύματα, το DBHW, το NUI Galway και το TURKU AMK είναι πολύ δραστήρια στην παροχή μαθημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης σε επαγγελματίες και ενήλικες μαθητές στον τομέα της υγείας και της κοινωνικής μέριμνας μέσω των Σχολών Επιστημών Υγείας και Ευεξίας. Οι συνεργάτες πάροχοι υπηρεσιών φροντίδας FRODIZO, ISRAA και WW έχουν εξίσου σημαντική επαγγελματική εμπειρογνωμοσύνη και εμπειρία, καθώς και εξειδικευμένες δομές για οικιακή και κοινοτική φροντίδα ηλικιωμένων. Ο οργανισμός CHALLEDU επιλέχθηκε λόγω του τεχνικού υποβάθρου και της εμπειρίας του στην ανάπτυξη περιεχομένου πολυμέσων. Η CHALLEDU παρέχει τεχνική αριστεία στον τομέα των εργαλείων μάθησης ΤΠΕ και θα κάνει το εκπαιδευτικό περιεχόμενο του έργου εύκολα προσβάσιμο και περιεκτικό, αλλά και διασκεδαστικό και διαδραστικό.

Οι προγραμματισμένες δραστηριότητες περιλαμβάνουν:

 • Βασική μελέτη των κρίσιμων παραμέτρων που διαμορφώνουν το συνολικό πλαίσιο και φέρνουν στην επιφάνεια το φαινόμενο της προκλητικής συμπεριφοράς των ηλικιωμένων έναντι των φροντιστών στο σπίτι και στην κοινοτική φροντίδα
 • Την ανάπτυξη του περιεχομένου εκπαίδευσης του έργου PRAGRESS με βάση τα αποτελέσματα του IO1, με στόχο την παροχή περιεκτικού και καλά δομημένου εκπαιδευτικού υλικού για την ελαχιστοποίηση του αντίκτυπου της προκλητικής συμπεριφοράς στην ηλικιωμένη περίθαλψη και στη μακροχρόνια φροντίδα
 • Η πλατφόρμα e-learning του έργου PRAGRESS θα είναι ένα ανοιχτό περιβάλλον εκπαιδευτικών πόρων υπό τη μορφή ενός μαζικού ανοιχτού μαθήματος (MOOC), που θα προσφέρει ενότητες ηλεκτρονικής μάθησης για χρήση από όλους τους τυπικούς και άτυπους φροντιστές, τους παρόχους δια βίου μάθησης, τους ενδιαφερόμενους φορείς φροντίδας και τις οργανώσεις και κοινότητες φροντίδας ηλικιωμένων
 • Οι πιλότοι PRAGRESS θα σχεδιαστούν και θα εφαρμοστούν σύμφωνα με τις ενότητες εκπαίδευσης και κατάρτισης που έχουν αναπτυχθεί και θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επικύρωση, την απόκτηση δεξιοτήτων και την ειδική κατάρτιση δεξιοτήτων.
 • Σκοπός είναι η βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων του έργου με ιδιαίτερη έμφαση σε ένα σύστημα αναγνώρισης ψηφιακών εμβλημάτων για όσους συμμετέχουν στην εκπαίδευση κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος του έργου.

Αποτελέσματα:

 • Βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων ατόμων που λαμβάνουν φροντίδα: Με την κατανόηση και την ανάλυση των αιτίων της επιθετικής συμπεριφοράς, οι φροντιστές θα μπορούν να ανταποκρίνονται επαρκώς και να ενεργούν με προληπτικό τρόπο.
 • Βελτίωση της ποιότητας ζωής των φροντιστών: η επιθετική συμπεριφορά στη μακροχρόνια φροντίδα επηρεάζει άμεσα την ποιότητα ζωής των φροντιστών με αποτέλεσμα υψηλά επίπεδα στρες και εξάντληση
 • Βελτίωση διαπροσωπικών σχέσεων και επικοινωνίας μεταξύ φροντιστών και ληπτών φροντίδας
 • Αναβάθμιση των δεξιοτήτων και των προσόντων των τυπικών και άτυπων φροντιστών, η οποία διευκολύνει την ασφαλή και αποτελεσματική διαχείριση της επιθετικής συμπεριφοράς στην κοινότητα και βελτιώνει τη συνολική ποιότητα της παρεχόμενης φροντίδας
 • Ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης με την υπεράσπιση της γήρανσης και την αποφυγή διακρίσεων λόγω ηλικίας και μέσω εξατομικευμένων προσεγγίσεων για τη μακροχρόνια περίθαλψη

Αντίκτυπος:

 • Δημιουργία μαθησιακού περιεχομένου για τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών φροντίδας και του εύρους των παρεμβάσεων
 • Αύξηση δεξιοτήτων, ικανοτήτων και γνώσεων για τη βελτίωση της απασχολησιμότητας και της ικανοποίησης από την εργασία – Ανάπτυξη διεπιστημονικών επαγγελματικών δικτύων σε εθνικό και Ευρωπαικό επίπεδο για την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών
 • Άμεση υποστήριξη δεξιοτήτων και εκπαίδευση για επαγγελματίες στη μακροχρόνια φροντίδα
 • Δημιουργία μίας δεξαμενής καινοτόμου εκπαιδευτικού υλικού για μελλοντική διεπιστημονική συνεργασία και περαιτέρω ανάπτυξη – Προσφορά εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών σε επαγγέλματα και οργανισμούς στη μακροχρόνια φροντίδα