Το έργο PRAGRESS απευθύνεται σε επαγγελματίες που παρέχουν φροντίδα, όπως νοσοκόμες, κοινωνικοί λειτουργοί, βοηθοί νοσηλευτές και άλλοι επαγγελματίες που συμμετέχουν στην πρόληψη και τη διαχείριση της προκλητικής και επιθετικής συμπεριφοράς των ληπτών φροντίδας τόσο στο σπίτι όσο και στην κοινότητα. Η επιθετική συμπεριφορά είναι ένα πολυπαραμετρικό φαινόμενο το οποίο απαιτεί ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο με επίκεντρο:

  • Την ευαισθητοποίηση για επιθετική και βίαιη συμπεριφορά
  • Τις αιτίες και την πρόληψη της επιθετικής ή βίαιης συμπεριφοράς
  • Τις μεθόδους διαχείρισης και αποκλιμάκωσης για τον έλεγχο της επιθετικής συμπεριφοράς

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Βασική μελέτη των κρίσιμων παραμέτρων που διαμορφώνουν το συνολικό πλαίσιο και φέρνουν στην επιφάνεια το φαινόμενο της προκλητικής συμπεριφοράς των ηλικιωμένων έναντι των φροντιστών στο σπίτι και στην κοινοτική φροντίδα

Η ανάπτυξη του περιεχομένου εκπαίδευσης του έργου PRAGRESS θα βασιστεί στα αποτελέσματα του IO1 και στοχεύει στην παροχή ενός περιεκτικού και καλά δομημένου συνόλου εκπαιδευτικού υλικού προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο αντίκτυπος της προκλητικής συμπεριφοράς στη φροντίδα ηλικιωμενων και μακροχρόνια περίθαλψη.

Η πλατφόρμα e-learning PRAGRESS θα είναι ένα ανοιχτό περιβάλλον εκπαιδευτικών πόρων υπό τη μορφή ενός MOODLE, προσφέροντας ενότητες ηλεκτρονικής μάθησης που θα σχεδιαστούν για χρήση από τυπικούς και άτυπους φροντιστές, παρόχους υπηρεσιών δια βίου μάθησης, ενδιαφερόμενους φορείς καθώς και οργανώσεις και κοινότητες ηλικιωμένων.

Οι πιλότοι του έργου PRAGRESS θα σχεδιαστούν και θα εφαρμοστούν σύμφωνα με τις ενότητες εκπαίδευσης και κατάρτισης με σκοπό να χρησιμοποιηθούν για την επικύρωση, την απόκτηση δεξιοτήτων και την κατάρτιση ειδικών δεξιοτήτων.

Σκοπός είναι η βιωσιμότητα των αποτελέσμάτων του έργου με ιδιαίτερη έμφαση σε ένα σύστημα αναγνώρισης μέσω ψηφιακών εμβλημάτων για όσους συμμετέχουν στην εκπαίδευση κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος του έργου

ΕΤΑΙΡΟΙ

ΝΕΑ

10 Σεπτεμβρίου, 2021

Διαδικτυακή συνάντηση

Η διαδικτυακή συνάντηση PRAGRESS πραγματοποιήθηκε μέσω ZOOM σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος πραγματοποιήθηκε στις 2 Νοεμβρίου 2020 και το...
Read More